از بین بردن اثر اصلاح بد |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!