از بین بردن اشتباهات آرایشگر در نازک کردن ابرو |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!