از بین بردن اشتباهات آرایشگر در کوتاهی مو |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!