اصلاح ابرو ومو |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!