اصلاح شب عید بدون اشتباه |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!