اعلام زمان و مکان چهلمین درگذشت مرتضی پاشایی |

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی