بازیگر همه چیز آنجاست |

گفتگو با شیرین اسماعیلی بازیگر نازنین در” همه چیز آنجاست”