بنیامین بهادری و بهاره افشاری |

پاسخ بنیامین بهادری در مورد ازدواجش با بهاره افشاری