بهترین روش اصلاح مو وابرو |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!