بهره افشاری و بنیامین بهادری |

پاسخ بنیامین بهادری در مورد ازدواجش با بهاره افشاری