ترفند هایی برای توانا بودن |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟