جلوگیری از اصلاح بد در آرایشگاه |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!