داشتن ابروهای زیبا |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!