داشتن بهترین کوتاهی مو |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!