رکوردداران پنجمین حراج تهران به ترتیب آثاری از سهراب سپهری با سه میلیارد تومان | مای اپرا