سوزاندن کالری بیشتر | مای اپرا

با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟

با هر کاری چقدر کالری از دست می دهیم ؟

شاید بارها شده باشد که پیش خود فکر کنید که باانجام هر کاری چند کالری می سوزانیم ویا از دست می دهیم ؟

وآیا انجام کارهای  عادی هم سهمی در این سوزاندن وکم کردن کالری دارند ؟یا خیر ؟مطمئنا با انجام هر کاری

مقداری کالری از دست می دهیم .اما چه مقدار آیا انقدر هست که بتوان آن رابه حساب آورد؟در نگاه اول این کسر

کالری بسیار ناچیز است .البته این محاسبات بر حسب هر یک دقیقه است وشما با ضربدر کردن آن در 60به مقدار

آن در یک ساعت  ویا مدت زمانی که آن کار را انجام داده اید بر حسب دقیقه ها، میزان کالری سوزانده را محاسبه

وبا کسر آن ،ازمقدار کالری مصرف کرده در روز،میزان کالری مورد نیاز بدن را ،حدودا والبته نه به طور دقیق

تخمین زده   واز اضافه شدن وزن خودجلوگیری کنید ویا برعکس ، با کم خوری بدن وسلامتی خود را به خطر نیا

ندازید.

با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟

با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟

مقدار کالری که بدن ما در هر یک دقیقه با انجام این کارها از دست می دهد .

نوع کار                                   مقدار کالری در دقیقه

نشستن                                11/ 1     کالری در دقیقه

نشستن ومطالعه کردن          11/ 1       کالری

نشستن وغذا خوردن             28 /1      کالری

ایستادن                              32/ 1      کالری

استراحت در رختخواب        93/  0    کالری

ایستادن وگرد گیری کردن       25/ 2   کالری

آرایش کردن                         73/ 1   کالری

لباس پوشیدن                       93 / 2   کالری

دوش گرفتن                         93/ 2    کالری

مرتب کردن رختخواب         20 / 4   کالری

پاک کردن کفش                 39 / 3     کالری

دو لا شدن                        15/ 4      کالری

قدم زدن خارج ازخانه         89  /4   کالری

پایئن آمدن از پله               06 / 6   کالری

بالا رفتن از پله              92  / 15   کالری

ظرف شستن                   32 / 2    کالری

لباس شستن                    32 / 2   کالری

شاید فکر کنیم این مقدار بسیار ناچیز است اما خانم خانه داری  ساعتها مشغول به کارهای خانه است .وشاید بدون هیچ

 استراحتی مدتها ایستاده باشد وهمان راه رفتن در خانه برای انجام کارها ،تمیز کردن ومرتب کردن اتاقها شستن ظرفها و..

  ویا حتی مردی که ساعتهاایستاده ویا نشسته در حال انجام کاراست مقدار قابل توجهی کالری می سوزاند . به فرض مثال

کالری کسرشده در ایستادن  32 / 1می باشد . اکثر ما در طول

روزساعت ها بدون هیچ استراحتی ایستاده ایم . مطمئنا صدها کالری بر حسب دقیقه برای این کار از

دست می دهیم .راه رفتن بیرون از خانه در هرساعت حدود 293 کالری از ما کسر می کند .30دقیقه

  کار با جارو برقی100کالری می سوزاند .باغبانی بیش از 400کالری در ساعت می سوزاند. پس

 کارهای خانه رادست کم نگیرید  .


==>> مشاهده ادامه مطلب با انجام هر کار چقدر کالری می سوزانیم؟ . . .

برچسب ها :