طراح لباس ترانه در فرش قرمز کیه |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟