عکس شخصی شبنم قلی خانی با الیکا عبدالرزاقی |

شبنم قلی خانی از زندگی در استرالیا می گوید