فاطمه روحانی نقره‌ |

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون