لادن طباطبایی به کجا مهاجرت کرد |

چرا لادن طباطبایی هم از ایران مهاجرت کرد؟