لادن طباطبایی چرا از ایران رفت |

چرا لادن طباطبایی هم از ایران مهاجرت کرد؟