لعیا زنگنه در خارج از کشور |

لعیا زنگنه با تیپ و لباس افسر فرانسوی