مرتضی پاشایی مراسم |

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی