مرتضی پاشایی مکان چهلم |

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی