مکان مراسم چهلم مرتضی پاشایی |

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی