نسرین دوستی در کاراته برنز گرفت |

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون