نشانه افراد توانا |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟