نشانه مردان توانا |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟