نشانه های آدم های باکلاس |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟