نشانه های ادمهای جذاب |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟