نشانه های ادمهای منحصر به فرد |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟