نشانه های انسان های توانا |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟