چگئنه انسانی توانمند باشیم |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟