چگونه انسانی منحصر به فرد باشیم |

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟