چگونه موهای کوتاه را آرایش کنیم |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!