کاراته کار وزن 68+ کیلوگرم |

تصاویر زنان کاراته کار ایرانی در بازی های آسیایی اینچئون