کوتاهی مو بدون نقص |

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!