کی لباس ترانه را طراحی کرده بود |

چه کسی طراح لباس ترانه علیدوستی در کن بود؟