می خواهم توانمد باشم | مای اپرا

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟