نشانه افراد توانا | مای اپرا

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟