نشانه های ادمهای منحصر به فرد | مای اپرا

چگونه همیشه انسانی توانا باشیم ؟