کوتاهی مو بدون نقص | مای اپرا

چگونه بعد از یک اصلاح بد زنده بمانیم ؟؟؟؟!!!!!