مرتضی پاشایی مراسم | مای اپرا

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی