مرتضی پاشایی مرسم چهلم | مای اپرا

مکان و زمان چهلمین روز در گذشت مرتضی پاشایی